Úvodní stránka Základní dokumenty Mateřská škola Identifikační údaje a základní informace o škole Psychosociální podmínky

Psychosociální podmínky

V mateřské škole všichni zaměstnanci vytváří prostředí, které je pro děti jisté a bezpečné. Všichni zaměstnanci školy se snaží respektovat individuální potřeby dětí, reagují na ně a pomáhají v jejich uspokojování.  Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat dle dílčího projektu „Každý začátek je těžký“. Třídy jsou pro děti společenstvím, kde mají děti rovnocenné postavení. Učitelky respektují potřeby dětí po vývojové i individuální stránce. Velký důraz je kladen na individualizaci ve výchovně vzdělávací práci.  

Pokud je dítě přijato během školního roku, jsou zavedeny adaptační dny již před přijetím dítě do mateřské  školy,  kdy si mohou děti s rodiči  přijít společně  hrát  do mateřské školy.  Společně si tak zvykají na  nové prostředí, personál, poznávají vybavení a prostory školky. Veškeré postupy adaptačního procesu jsou upravovány společně  s rodiči dle jejich požadavků a  individuálních schopností dítěte.   Snažíme se vytvářet  příznivé prostředí a  atmosféru, využívat svátků a narozenin,  společných oslav, zařazujeme do vzdělávací nabídky i lidové tradice.  V dětech se snažíme rozvíjet vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Osobní svoboda a volnost jsou respektována  současně jsou vytvořeny hranice, vyplývající z pravidel chování a norem, které jsou ve škole nastaveny. Graficky znázorněná a slovně popsaná pravidla soužití vytváříme společně s dětmi a máme je vyvěšeny na viditelném místě, slouží pro zpětnou vazbu.  Učitelky společně s dětmi vytváří limity  a jasná pravidla ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil  kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby podněcovaly  k vlastní aktivitě dětí přičemž je respektováno vlastní tempo dítěte.  Děti jsou vedeny k tomu, aby aktivitu   dokončily  a podle svých schopností po sobě uklidily pracovní místo. Pedagogové zatěžují děti přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají kdykoliv možnost relaxovat v klidných koutcích třídy.  Při hodnocení dětí by mělo převažovat pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně a důvěřovat si. Pedagogové sledují vztahy ve třídě a nenásilně je ovlivňují.

V případě výchovně-vzdělávacích problémů, které  mají řešení nad rámec možností mateřské školy, spolupracujeme na řešení společně s rodiči s Pedagogicko-psychologickou poradnou STEP Kladno, případně se Speciálním pedagogickým centrem  Slunce Stochov, Logopedie Melicharová.

 

V komunikaci mezi pedagogickými pracovníky, provozními pracovníky a rodiči budujeme vzájemnou otevřenou komunikaci. Z tohoto důvodu jsme zavedly individuální pohovory s rodiči kde si vzájemně vyměňujeme zkušenosti a poznatky  a jejich dítěti a současně si stanovujeme cíle, které budeme společně v zájmu dítěte rozvíjet a vzájemně spolupracovat.