Úvodní stránka Základní dokumenty Mateřská škola Identifikační údaje a základní informace o škole Psychosociální podmínky Třída Sluníčková

Charakteristika třídy Sluníčkové

Do třídy Sluníčkové  je možné celkem zapsat  celkem 15 dětí zpravidla od 3 let věku. Do této třídy  jsou přijímány i děti mladší tří let,  pokud jejich individuální schopnosti a dovednosti odpovídají předškolnímu vzdělávání, nejdříve však od 2 let. Vzhledem k věkovému složení dětí v této třídě (2 – 3 roky) je upraven denní režim tak, aby zohledňoval na vývojová specifika,  individuální potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí.

Jedná se o  skupinu nejmladších dětí, některé děti  se účastní programu pouze 3  dny v týdnu.  Klademe důraz na větší osamostatnění  dětí ve skupině. Učíme se a upevňujeme sebeobslužné a hygienické návyky, dodržovat pravidla společného soužití ve skupině. Tímto  vytváříme pevné základy  pro jejich postupné osamostatňování v oblasti sebeobsluhy  a socializace směřující k rozvoji osobnosti. Vedeme děti k přátelským kolektivním vztahům, rozvíjíme komunikační dovednosti a schopnosti. Zaměřujeme se na   dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná graficky znázorněná pravidla.  Dětem je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.

Děti volí samostatné nebo společné činnosti z nabídky aktivit, které souvisí s aktuálním třídním vzdělávacím plánem, který je zpracován podle ŠVP „Přes duhový most do světa dětí“, přičemž očekávané výstupy jsou přizpůsobeny a zohledňují věk dětí. Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinkách či individuálně podle potřeb dětí,  činnost  je založena na  společné hře a spolupráci dětí, případně je individuálně vedena učitelkou. V průběhu dopoledních činností je zařazováno zdravotní a protahovací cvičení.  Při pobytu venku je zohledňován věk dětí a je kladen důraz na zajištění bezpečnosti.