Úvodní stránka Základní dokumenty Mateřská škola Školní vzdělávací program

Obsah výchovně vzdělávacího procesu

Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů
k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání má smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytovat dítěti odbornou péči. Usilujeme, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání.

Školní vzdělávací program je  členěn do 10 integrovaných bloků a Preventivního  programu se  čtyřmi    dílčími projekty,  aktivitami na podporu  a  rozvoj schopností dětí  a  nadstandardními aktivitami. Program také reaguje na aktuální problematiku znečišťování ovzduší v našem regionu, zrychlený životní styl a časovou náročnost zaměstnání rodičů. Všechny tyto faktory působí negativně na zdravotní a duševní stav dětí. Zvyšuje se nemocnost dětí předškolního věku, především ve formě četných alergií a onemocnění horních cest dýchacích. Všechny tyto aspekty byly důvodem k vybudování privátní solné jeskyně přímo v objektu mateřské školy. Pobyt v solné jeskyni významně pozitivně ovlivňuje zdraví  i psychiku dětí. Má pozitivní vliv na onemocnění horních cest dýchacích, kožních onemocnění, posiluje imunitu, celkově přispívá k upevnění zdraví. Proto byl zařazen od prosince 2013 jako součást výchovně vzdělávací práce s dětmi v naší mateřské škole. Solnou jeskyni je možné využívat v průběhu celého týdne k dopoledním i odpoledním činnostem a je tomu přizpůsoben i třídní vzdělávací plán.  

Od ledna 2014 se mateřská škola zapojila do projektů „Celé Česko čte dětem“, „Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět“ a  do projektu „Pyramidáček“, který je zaměřen na systematickou výuku základů správné výživy, podporu a rozvoj pohybových aktivit.


Školní vzdělávací program je v plném rozsahu k nahlédnutí v ředitelně školy.