Úvodní stránka Základní dokumenty Mateřská škola Školní vzdělávací program Charakteristika ŠVP

Charakteristika ŠVP

Koncepce školního vzdělávacího programu zohledňuje očekávané kompetence dětí ve všech oblastech vzdělávání s důrazem na utváření jejich kladného sebepojetí. Je zaměřen na podporu individuality dítěte, jeho sociálních kompetencí. Důraz je kladen na jazykový rozvoj a přípravu dětí na bezproblémový přechod do základní školy. Vzdělávání je založeno na přirozeném prolínání spontánních a řízených činností, které dávají dětem dostatečný prostor pro samostatné  rozhodování a výběr aktivit. U řízených činností učitelky využívají různých organizačních forem vzdělávání, jako je individuální práce s dítětem, skupinová nebo frontální práce s dětmi. Pro práci učitelek je stěžejní pedagogická diagnostika a hodnocení výstupů výchovně vzdělávací práce, které jsou pak východiskem k individuálnímu přístupu ke každému dítěti.  Partnerským přístupem učitelek je dětem umožňováno projevovat se spontánně, mají i prostor pro zasahování do programu ve třídě.