Úvodní stránka Základní dokumenty Mateřská škola Školní vzdělávací program Integrované bloky

Integrované bloky

Všechny integrované bloky přispívají k rozvoji a učení dítěte ve všech pěti vzdělávacích oblastech odpovídajících RVP PV.

Dítě a jeho psychika

Záměrem je v oblasti biologické stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům.

Dítě a jeho psychika

Záměrem vzdělávacího úsilí je v oblasti psychologické  podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. Tato oblast zahrnuje tři „podoblasti“:

  • ·         Jazyk a řeč
  • ·         Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace
  • ·         Sebepojetí, city a vůle

Dítě a ten druhý

Záměrem vzdělávacího úsilí  v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci  a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

Dítě a společnost

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně - kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.

Dítě a svět

Záměrem vzdělávacího úsilí je v environmentální oblasti založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními  problémy celosvětového dosahu – a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

Integrované bloky-page-002.jpg