Úvodní stránka Zápis a přihláška

Zápis

Ředitelka Mateřské školy a Základní školy Duhový svět, s.r.o., Bendlova 2168, 272 01 Kladno (dále jen mateřská škola) vyhlašuje zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020.

 

1.    a) Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví).

 

b) Do mateřské školy lze přijmout i dítě, které nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci pouze v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

2. Do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od tří let věku. Do mateřské školy může být přijato i dítě mladší tří let,  nejdříve však od 2 let.

3. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

4. Do mateřské školy může být přijato dítě i mimo řádný zápis, v průběhu školního roku, pokud to umožní hygienická kapacita mateřské školy.

Postup pro přijetí dítěte do Mateřské školy Duhový svět, s.r.o., Bendlova 2168, 272 01 Kladno

A. Zápisy pro školní rok 2019/2020  budou probíhat:

13. 5. 2019  a  14. 5. 2019 od 10:00 do 17:00 MŠ Bendlova  2168, Kladno

B. Základní dokumenty - Přihlášku, Osobní a zdravotní dotazník a vyjádření lékaře je možné stáhnout na http://www.msduhovysvet.cz/zapis-a-prihlaska-materska-skola nebo si vyzvednout osobně v mateřské škole.

C. Vyplněné dokumenty přijímá ředitelka mateřské školy do 14. 5. 2019.  Zákonní zástupci doloží rodný list dítěte a prokáží se platným občanským průkazem, cizí státní příslušníci doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

D. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020:

1.  Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena jednotlivým počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kriterií dle podané přihlášky do mateřské školy. Dle těchto kritérií bude ředitelka postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Kriteria

Body

1. Dosažení věku 5 let dítěte v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 a děti s odkladem školní povinné docházky

10

2.  Přednostně přijímáme sourozence dětí již navštěvující naší        mateřskou školu nebo základní školu.

9

3.    Celodenní docházka

8

 

3. Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů. Všechny hodnocené skutečnosti se posuzují k okamžiku podání žádosti, tj. 14. 5. 2019.

4. V případě rovnosti výsledného součtu bodů bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození.

E. Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě v prostorách mateřské školy a webových stránkách a to po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí je vyhotoveno písemně, předáno osobně a současně je vystavena Smlouva o poskytnutí předškolního vzdělávání a péče.

F. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.

 

 

 

 Kladno 9. listopadu 2018                                                                       Lenka Koubová                                                                                                                                                       Ředitelka MŠ Duhový svět, s.r.o.