Úvodní stránka Zápis a přihláška Přijímání dětí

Přijímání žáků

Zápis do MŠ probíhá v termínu vyhlášeném ředitelkou školy po dohodě se zřizovatelem.  Termín zápisu pro příslušný školní rok  včetně kritéria pro přijetí, která  jsou v souladu s platnou legislativou, jsou  zveřejněny na webových stránkách školy a prostřednictvím reklamy  na regionální úrovni.  Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou v souladu s § 34 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon, v platném znění.

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let věku, do mateřské školy mohou být přijaty i děti mladší tří let, nejdříve však od 2 let. Do mateřské školy mohou být přijaty  také děti s omezenou délkou pobytu v MŠ v souladu s § 34 odst. 9 Školského zákona, dále děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti mimořádně nadané.

V případě volné kapacity jsou děti přijímány i během školního roku.