Domácí vzdělávání

Základní škola
Mateřská škola

Velkou předností individuálního vzdělávání je individuální forma výuky, která umožňuje výrazně se přizpůsobit specifikům dítěte. Rodič je s dítětem ve stálém kontaktu a díky tomu se i lépe rozvíjí individuální komunikační schopnosti dítěte. Individuální vzdělávání má i tu výhodu, že lze počkat, až dítě pro určitou látku dozraje. Individuálně vzdělávaní žáci se mohou zúčastňovat mimoškolních akcí školy organizovaných pro příslušný věkový stupeň.

 

Ředitelka školy individuální vzdělávání povolí, pokud jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání (závažnost důvodů pro individuální vzdělávání posuzuje výhradně ředitelka příslušné školy, a to v rámci správního řízení), pokud jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání.

 

Škola garantuje principiální požadavek, že žáci budou vzděláváni v souladu se standardem základního vzdělávání platným v ČR, je zodpovědná za to, že poskytne rodičům metodickou pomoc při vzdělávání, vše ostatní je v kompetencích zákonných zástupců.

 

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb, které škola nabízí zdarma.

 

 

Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat:

 

  • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu,
  • uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,
  • důvody pro individuální vzdělávání žáka,
  • popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka,
  • doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,
  • seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedení v §27 odst. 1 ŠZ
  • další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka,
  • vyjádření školského poradenského zařízení.

 

Žádost o individuální vzdělávání pro ZŠ naleznete zde.

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Velkou předností individuálního vzdělávání je individuální forma výuky, která umožňuje výrazně se přizpůsobit specifikům dítěte. Rodič je s dítětem ve stálém kontaktu a díky tomu se i lépe rozvíjí individuální komunikační schopnosti dítěte. Individuální vzdělávání má i tu výhodu, že lze počkat, až dítě pro určitou látku dozraje. Individuálně vzdělávané děti se mohou zúčastňovat mimoškolních  akcí školy.

 

Škola garantuje principiální požadavek, že děti budou vzdělávány v souladu se standardem předškolního  vzdělávání platným v ČR, je zodpovědná za to, že poskytne rodičům metodickou pomoc při vzdělávání, vše ostatní je v kompetencích zákonných zástupců.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

Žádost o individuální vzdělávání ke stažení zde.