Školné a platby

Základní škola
Mateřská škola

 

Školné a platby pro školní rok 2020/2021

Školné za jednoho žáka v základní škole je stanoveno ve výši:

Měsíční platba 8 250 Kč/měsíc, platby září – červen příslušného školního roku.

Školné zahrnuje:

Vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a podle Školního vzdělávacího programu.

Výuku při sníženém počtu 12 žáků na třídu.

Vybavení tříd nadstandardní počítačovou a audiovizuální technikou.

Nákup všech učebnic a pracovních sešitů v tištěné i elektronické podobě po celou dobu školní docházky, včetně zabezpečení učebnic a učebních pomůcek pro nadstandardní výuku anglického jazyka a sešitů na výuku.

Pomůcky na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti

Příspěvek na školní uniformu 1500 Kč

Vybrané školní kluby v rámci školní družiny

Akce na půdě školy (Halloween, Čarodějnice, Den dětí apod.)

Provoz školní družiny

Školné nezahrnuje:

Lezeckou stěnu, mimoškolní akce, školu v přírodě, adaptační pobyty, stravné, kluby ve školní družině.

 

Školní družina – provozní doba 7:00 – 8:45, 12:40 – 17:00

Stravné ZŠ J. Hory: 65 Kč/den

2 x svačina 25 Kč/den (dle jídelníčku + mléko, čaj, ovoce nebo zelenina, pitný režim v průběhu celého dne ve škole)

Oběd 40 Kč/den – polévka, hlavní jídlo + dle denní nabídky ovocný nebo zeleninový salát.

Stravné je hrazeno zálohově, je vyúčtováno na konci daného měsíce, stravné za řádně omluvené dny neúčtujeme.

 

Školné pro žáky v  individuálním vzdělávání (domácím vzdělávání) je stanoveno 700 Kč/měsíc vždy v období září až červen příslušného školního roku, v celkové výši 7 000 Kč.

Školné lze hradit měsíčně nebo ve dvou splátkách, na 1. pololetí 3 500 Kč do 10. září  a na 2. pololetí do 10. ledna  příslušného školního roku.

Školné zahrnuje: Konzultace a metodické vedení, pracovní materiál, učebnice a pracovní sešity, přezkoušení úrovně znalostí žáka.

Platební podmínky: Školné je možné hradit v měsíčních splátkách, pololetně nebo jednorázově. Pro sourozence je poskytována sleva 10% ze školného. Školné a stravné je hrazeno bankovním převodem na  účet  školy č. ú.: 2100285698/2010  k 10.  dni příslušného měsíce  školního  roku na základě vystavené faktury. Školné se nekrátí z důvodu nepřítomnosti žáka.

U nově přijatých žáků je záloha na školné za měsíc září a říjen příslušného školního roku splatná v hotovosti, při vydání Rozhodnutí o přijetí  k základnímu vzdělávání   a  podpisu Smlouvy o poskytnutí základního vzdělávání.

 V odůvodněných individuálních případech je možné stanovit cenu na základě žádosti a vzájemné domluvy zřizovatele a zákonného zástupce v rámci sociálního fondu školy.

ŠKOLNÉ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

PRO DĚTI ZAPSANÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE DUHOVÝ SVĚT, S.R.O.

MŠ J. Hory  - pro děti plnící  povinné předškolní vzdělávání 

Provozní doba mateřské školy je 7:00 - 17:00. Školka je z provozních důvodů uzavřena v době letních prázdnin, provoz zajišťuje MŠ Bendlova.

Školné je stanoveno na 8 250 Kč/měsíc

Školné zahrnuje: Vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a podle Školního vzdělávacího programu, výlety a vstupné, výtvarné potřeby, pitný režim, hygienické potřeby, hračky a didaktické pomůcky, provozní režii mateřské školy a pojištění dětí.

Školné nezahrnuje: Výuku AJ externím lektorem 350/ měsíc, školu v přírodě, vstupné na lezeckou stěnu, stravné.

Školné pro děti v individuálním vzdělávání (domácím vzdělávání nebo při docházce do soukromé školky, která nemá akreditaci MŠMT) je stanoveno 400 Kč/měsíc .

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Školné zahrnuje: Konzultace, pracovní materiál   a  metodické vedení, ověření úrovně znalostí dítěte.

Stravné MŠ J. Hory: 60 Kč/den

Svačinka 2x denně, vždy je k dispozici dostatek ovoce nebo zeleniny.

Oběd – polévka, hlavní jídlo + dle denní nabídky ovocný nebo zeleninový salát.

Stravné je hrazeno zálohově, je vyúčtováno na konci daného měsíce, stravné za řádně omluvené dny neúčtujeme.

MŠ Bendlova - pro děti od 2 do 5 let

Provozní doba mateřské školy je 7:00 - 17:30. Školka je otevřena i v období letních prázdnin. 

Školné je stanoveno na 8 250 Kč/měsíc

Zkrácená docházka:

3 dny/týden - 12 dnů v měsíci   6600 Kč/měsíc

4 dny/týden - 16 dnů v měsíci   7700 Kč/měsíc

Školné zahrnuje: Vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a podle Školního vzdělávacího programu, výuku AJ ve třídě starších dětí, výlety a vstupné, výtvarné potřeby, pitný režim, hygienické potřeby, hračky a didaktické pomůcky, provozní režii mateřské školy a pojištění dětí.

Školné nezahrnuje: vstupné na lezeckou stěnu, stravné, školu v přírodě.

Stravné MŠ Bendlova: 60 Kč/den

Svačinka 2x denně, vždy je k dispozici dostatek ovoce nebo zeleniny.

Oběd – polévka, hlavní jídlo + dle denní nabídky ovocný nebo zeleninový salát

Stravné je hrazeno zálohově, je vyúčtováno na konci daného měsíce, stravné za řádně omluvené dny neúčtujeme.

 

Platební podmínky:

Školné je možné hradit v měsíčních splátkách, pololetně nebo jednorázově. Pro druhé a další dítě je poskytována sleva 20 % ze školného.

V  odůvodněných případech je možné stanovit cenu školného individuálně na základě písemné žádosti a vzájemné domluvy zřizovatele a zákonného zástupce.

Školné se nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte. Při dlouhodobé absenci z důvodu nemoci dítěte (déle než měsíc), je poskytována v následujícím měsíci sleva 45 %. V období letních prázdnin je účtována platba pouze za přihlášenou docházku 550 Kč/den + stravné.

Školné je možné odečíst z daní, potvrzení o výši školného za kalendářní rok vystavujeme automaticky všem zapsaným dětem na začátku kalendářního roku.

U nově přijatých dětí je záloha na školné za měsíc září příslušného školního roku splatná v hotovosti, při vydání Rozhodnutí o přijetí  k předškolnímu vzdělávání   a  podpisu Smlouvy o poskytnutí předškolního vzdělávání.

Školné a stravné je hrazeno měsíčně  bankovním převodem na  účet  školy č. ú. : 2100285698/2010  k 10.  dni příslušného měsíce  školního  roku na základě vystavené faktury.

V individuálních případech je možné stanovit cenu na základě vzájemné domluvy zřizovatele a zákonného zástupce v rámci sociálního fondu školy.