Školní vzdělávací program

Základní škola
Mateřská škola

Základní škola Duhový svět je školou pro děti  plnící  povinnou  školní docházku  od 1. do  5. ročníku základní školy. V prvním období (1. - 3. ročník) se zaměřujeme na plynulý a co nejjednodušší přechod žáků z předškolního vzdělávání a  rodinné péče do povinného a systematizovaného vzdělávání. V tomto období se snažíme nenásilnou formou seznámit žáky s novým prostředím, novými lidmi i novým režimem dne.

 Specifikem školy je rozšířená výuka anglického jazyka již od 1. ročníku, součástí systematické výuky jazyků jsou  hodiny konverzace zařazené  v odpoledních hodinách v rámci výběru volnočasových  aktivit.  Vzdělávací oblast umění a kultura je rozšířena o předměty Dramatická výchova a Filmová a audiovizuální výchova.

Jsme školou, do které se „všichni těší“ a velký důraz klademe na přátelskou  a otevřenou atmosféru. Naším cílem je vzdělat a vychovat člověka plně připraveného pro život ve 21. století. Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách je umožněn individuální přístup ke každému žákovi v maximální možné míře.

Vytváříme školu rodinného typu, kde se všichni vzájemně známe a pomáháme si. Vybudování zdravých, přátelských a korektních vztahů mezi všemi účastníky výchovně-vzdělávacího procesu považujeme za hlavní cíl a posilujeme jej i na společných akcích mimo školu. S přihlédnutím ke stupni vývoje a věkovým zvláštnostem jednotlivců vedeme žáky k uvědomělé kázni, přiměřené avšak maximální zodpovědnosti, cílevědomosti a samostatnosti.

Samotná výuka začíná zpravidla v 9:00, žáci mohou navštěvovat ranní družinu, patnáct minut před začátkem výuky se schází společně s pedagogy ve své kmenové třídě.  Ve škole pravidelně nezvoní, vyučující zahajuje a končí  výuku smluveným zvukovým signálem.

  • Učební plán je ke stažení zde.
  • Kompletní ŠVP je ke stažení zde.

Koncepce školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Přes duhový most do světa dětí“ zohledňuje očekávané kompetence dětí ve všech oblastech vzdělávání s důrazem na utváření jejich kladného sebepojetí. Je zaměřen na podporu individuality dítěte, jeho sociálních kompetencí. Důraz je kladen na jazykový rozvoj a přípravu dětí na bezproblémový přechod do základní školy. Vzdělávání je založeno na přirozeném prolínání spontánních a řízených činností, které dávají dětem dostatečný prostor pro samostatné  rozhodování a výběr aktivit. U řízených činností učitelky využívají různých organizačních forem vzdělávání, jako je individuální práce s dítětem, skupinová nebo frontální práce s dětmi. Pro práci učitelek je stěžejní pedagogická diagnostika a hodnocení výstupů výchovně vzdělávací práce, které jsou pak východiskem k individuálnímu přístupu ke každému dítěti.  Partnerským přístupem učitelek je dětem umožňováno projevovat se spontánně, mají i prostor pro zasahování do programu ve třídě.

Kompletní ŠVP je ke stažení zde.