Zápis

Základní škola
Mateřská škola

Ředitelka Mateřské školy a Základní školy Duhový svět, s.r.o., Bendlova 2168, 272 01 Kladno

(dále jen mateřská škola) vyhlašuje zápis  dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

 Zápis pro školní rok 2021/2022  bude probíhat:

11. 5. 2021  a  12. 5. 2021 od 10:00  do 17:00 MŠ Bendlova  2168, Kladno

S ohledem na současnou zhoršenou bezpečnostní situaci, která souvisí s rizikem šíření nemoci COVID-19, jsme v souladu s metodickým doporučením MŠMT upravili organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je možné podávat  v termínu od 1. května do 12. května 2021 do 15:00  také jinými způsoby, než osobním podáním žádosti.

Podání žádosti do datové schránky školy

V případě zaslání datovou schránkou je nutné k žádosti přiložit kopii rodného listu dítěte v elektronické podobě bez úředního ověření. ID datové schránky školy je q3xivh3

Podání emailem s uznávaným elektronickým podpisem

V případě zaslání e-mailem je nutné žádost opatřit uznávaným elektronickým  podpisem zákonného zástupce a přiložit kopii rodného listu dítěte v elektronické podobě bez úředního ověření. E-mailová adresa pro zasílání žádostí je lenka.koubova@msduhovysvet.cz

Podání poštou

V případě zaslání žádosti poštou je nutné žádost opatřit vlastnoručním podpisem zákonného zástupce a přiložit kopii rodného listu dítěte bez úředního ověření. Doporučujeme zaslat žádost doporučeně.

Adresa pro podání žádosti poštou je Mateřská škola a Základní škola Duhový svět, s.r.o., Bendlova 2168, 272 01 Kladno.

Osobní podání v místě konání zápisu

Žádost je možné podat osobně  1. května do 12. května 2021 od 8:00 do 12:00 hodin na pracovišti MŠ  Bendlova 2168, 272 01 Kladno.  Zákonný zástupce si telefonicky zarezervuje konkrétní čas návštěvy školy - kontaktní telefon 777 454 460

Organizačně je možnost osobního podání z preventivně-bezpečnostních důvodů zajištěna tak, aby nedocházelo ke kontaktu více osob ve škole.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu  vzdělávání přiložte, prosím, následující přílohy.

  • žádost o přijetí do MŠ, osobní a zdravotní dotazník, vyjádření lékaře – ke stažení na webových stránkách školy v sekci:  „ Nástěnka – MŠ - Dokumenty ke stažení“ nebo je možné vyzvednout  osobně
  • čestné prohlášení o očkování dítěte+ kopie očkovacího průkazu
  • kopie rodného listu dítěte

Zákonní zástupci se  prokáží platným občanským průkazem, cizí státní příslušníci doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Vyplněné dokumenty přijímá ředitelka mateřské školy do 12. 5. 2021.  

Při přijetí žádosti obdrží všichni zákonní zástupci, kteří podali žádost o přijetí, přidělené registrační číslo. Způsob doručení přiděleného registračního čísla bude odpovídat způsobu, kterým byla zákonným zástupcem dítěte podána žádost o přijetí.

  1. a) Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví).
  2. b) Do mateřské školy lze přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci pouze v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od tří let věku,  může být přijato i dítě mladší tří let, nejdříve však od 2 let.

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

 Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

 

 

Dosažení věku 5 let dítěte v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 a děti s odkladem povinné školní docházky

 

Věk dítěte

 

 

 

 Všechny  hodnocené skutečnosti  se posuzují  k okamžiku podání  žádosti, tj. 12. 5. 2021. V případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození.

Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě v prostorách mateřské školy a webových stránkách a to po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí je vyhotoveno písemně, předáno osobně a současně je vystavena Smlouva o poskytnutí předškolního vzdělávání a péče. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.

 

 

Kladno 30. března 2021

Lenka Koubová

Ředitelka školy