Pro rodiče

Základní škola
Mateřská škola

Budova základní školy se nachází v třípatrové vile nedaleko samotného centra města Kladna. V roce 2016 prošla budova celkovou rekonstrukcí. Součástí objektu  je rozlehlá zahrada, která může je využíváná nejen při výuce, ale i pro potřeby školní družiny a klubů.

Stejně tak jako duha má 7 barev, tak filozofie naší školy má 7 hlavních pilířů jak vzdělat a vychovat tolerantního, odpovědného, komunikativního člověka s vnitřní motivací ke vzdělání. Jsou jimi:

 zemekoule.jpgkritické myšlení a schopnost řešit problémy

 zemekoule.jpgspolupráce

zemekoule.jpgadaptabilita

zemekoule.jpg inicitiva a podnikavost

zemekoule.jpg efektivní komunikace

 zemekoule.jpgschopnost nalézat a analyzovat informace

zemekoule.jpg zvídavost a představivost

Chceme vytvořit klidné, přátelské a přehledné prostředí, které umožní nenásilný přechod z mateřské do základní školy.

Našim cílem je, aby byly děti v maximální možné míře připraveny na život v 21. století, ve kterém hrají důležitou roli cizí jazyky a informační technologie. Všech sedm pilířů se prolíná celým "životem školy". Děti jsou vedeny k přerodu od " znám" k "umím" a plně přebírají odpovědnost za své jednání. Chceme, aby se děti ve škole cítily bezpečně, měly radost z úspěchu a osvojily si veškeré důležité kompetence. Ve škole panují partnerské vztahy žák-učitel-rodič a všichni společně se respektují.

Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů
k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání má smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytovat dítěti odbornou péči. Usilujeme, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání.

Školní vzdělávací program je  členěn do 10 integrovaných bloků a Preventivního  programu se  čtyřmi    dílčími projekty,  aktivitami na podporu  a  rozvoj schopností dětí  a  nadstandardními aktivitami.

Od ledna 2014 se mateřská škola zapojila do projektů „Celé Česko čte dětem“, „Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět“ a  do projektu „Pyramidáček“, který je zaměřen na systematickou výuku základů správné výživy, podporu a rozvoj pohybových aktivit.