V čem je naše škola jiná

Základní škola
Mateřská škola

Naše škola je jiná na první i druhý pohled. Většina lidí, kteří uvidí naší školu poprvé, má dojem, že je malá a ona malá opravdu je.  Jsme škola rodinného typu, která v základních principech navazuje na metody a formy práce, které uplatňujeme již v průběhu vzdělávání v naší mateřské škole. Abychom zajistili optimální podmínky pro výuku je pro nás prioritou nízký počet, maximálně 12, žáků ve třídách a špičkové vybavení včetně nadstandardní počítačové a audiovizuální techniky. Výuka u mladších žáků začíná od 9 hodin a v naší škole se nezvoní, což nám umožňuje reagovat na koncentraci nebo naopak únavu žáků a přizpůsobit se náročnosti probírané látky. Nevyžadujeme bezduché biflování, ale upřednostňujeme individuální a demokratický přístup k osobnosti a schopnostem každého daného žáka tak, aby byl schopen samostatně uvažovat a odpovědně se rozhodovat. Tohle všechno je ale jen úhledný vnější balíček.

To nejdůležitější je celková atmosféra, malé, drobné krůčky, které tvoří celek. Vždyť my většinu dětí známe od velmi útlého věku, vedeme je cestou, která je pro jejich rozvoj optimální. My je skutečně známe, známe jejich silné stránky, ale i limity.

Většina návštěvníků říká, že ve škole cítí jinou a příjemnou atmosféru. I my pracovníci a žáci se ve škole cítíme dobře.  Běžně v uvolněné a přátelské atmosféře pracujeme a považujeme jí za zcela normální.

Děti i učitelé mají ve škole dobré vztahy. Ohlížíme se jeden na druhého a přemýšlíme o tom, co ostatní potřebují. Učíme se sladit  naše potřeby dohromady. 

Ve škole učí učitelé, kteří jsou mladí,  přátelští a vstřícní. Zároveň umí jasně stanovit hranice a pravidla, které pomáhají tvořit příjemné prostředí, ve kterém se s dětmi pohybují.  Učitelé mají s žáky respektující vztahy, ve škole vytváří příjemnou atmosféru, ve které se žákům dobře rozvíjejí jejich schopnosti. Každý učitel je jiná osobnost a učí trochu jinak, ale všichni vedou děti k rozvoji vnitřní motivace, zdravého sebevědomí, zvídavosti, tvořivosti, zodpovědnosti za své chování a svou práci, důraz učitelé kladou i na rozvoj kritického myšlení a celkový zájem o okolní svět a dění v něm.

Výuku se snažíme vést v přátelském a partnerském duchu s důrazem na vzájemný respekt a individuální přístup ke každému žákovi. Je pro nás důležité, aby děti ve škole nejen získávaly potřebné znalosti, ale učily se také vzájemné toleranci a spolupráci. Vedle rozvíjení dětí nezanedbáváme také svůj vlastní osobnostní rozvoj. Sdílíme spolu zkušenosti, nebráníme se novým, inspirativním podnětům.

 V našem týmu máme učitele nejenom s kvalifikací výuky na 1. stupni základní školy, ale také speciálního pedagoga a psychologa.

V prvním ročníku se žáci se učí číst genetickou metodou a psát písmem comenia script, díky této kombinaci jsou již před Vánoci schopni číst a zaznamenávat písemně své myšlenky, to pomáhá akceleraci učení i v ostatních předmětech.

Specifikem školy je rozšířená výuka anglického jazyka již od 1. ročníku, vyučuje se v  malých skupinách       2 - 3 hodiny týdně.    Součástí systematické výuky jazyků jsou  hodiny konverzace zařazené  v odpoledních hodinách v rámci výběru volnočasových  aktivit. 

Vzdělávací oblast umění a kultura je rozšířena o předměty Dramatická výchova a Filmová a audiovizuální výchova. Výtvarné, hudební a dramatické aktivity rozvíjí tvořivost dětí. Často jsou doprovázeny žákovskými koncerty, divadelními představeními či návštěvou divadel a galerií. 

Každá třída pravidelně sportuje, účastníme  se plaveckého výcviku a pravidelně navštěvujeme lezeckou

stěnu, podle možností celá škola v zimě bruslí.  Práce ve škole je doplněna návštěvami muzeí, IQ parků, samostatnými projekty a jejich prezentacemi. 

Žáci ve škole pracují na počítačích, ovšem také ve vyučování českého jazyka či matematiky používají PC. Na školní zahradě tráví žáci přestávky a část školní družiny. Žáci pečují o toto svoje okolí prakticky - najdete zde i bylinkovou zahradu a také další zvýšené záhony se sezónní  zeleninou.

V prvním období se zaměřujeme na plynulý a co nejjednodušší přechod dětí z předškolního vzdělávání a  rodinné péče do povinného základního vzdělávání. V tomto období se snažíme nenásilnou formou seznámit děti s novým prostředím, novými lidmi i novým režimem dne.

Základní škola Duhový svět je školou pro děti  plnící  povinnou  školní docházku  od 1. do  5. ročníku základní školy. Jsme školou, do které se „všichni těší“ a velký důraz klademe na přátelskou  a otevřenou atmosféru. Naším cílem je vzdělat a vychovat člověka plně připraveného pro život ve 21. století. Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách je umožněn individuální přístup ke každému žákovi v maximální možné míře.

U nás máte jistotu, že filozofie a vzdělávací program naší školy je smysluplný a s Vašimi dětmi pracuje kvalifikovaný personál.

Hodnocení České školní inspekce